دشتی

دشتی

قاسم ظفری

لیست آهنگ ها

دشتی فایز و باباطاهر گوش کنید
رضا صالحی
امیر عشق(در مدح حضرت علی) گوش کنید
رضا صالحی
ساز و آواز دشتی 1 گوش کنید
داوود مهذبیه