قدیم

قدیم

رضا عصمتی

لیست آهنگ ها

تو مثل گلی گوش کنید
سعید پورسعید
منو دیدی گوش کنید
سعید پورسعید
بهونه گوش کنید
سعید پورسعید
کیف کهنه گوش کنید
سعید پورسعید
از تو چه پنهون گوش کنید
سعید پورسعید
زبانم را نمیدانی گوش کنید
سعید پورسعید
بغض گریه گوش کنید
سعید پورسعید
عزیزم گوش کنید
سعید پورسعید