تنبور

تنبور

علی

لیست آهنگ ها

بایه بایه گوش کنید
محمدی شیرین
جلوشاهی گوش کنید
محمدی شیرین
طرز گوش کنید
محمدی شیرین
خان امیری و سحری گوش کنید
محمدی شیرین
سملی سماع گوش کنید
محمدی شیرین
مجنونی گوش کنید
محمدی شیرین
سوار سوار گوش کنید
محمدی شیرین
پیشواز جانان گوش کنید
محمدی شیرین
ساروخانی گوش کنید
محمدی شیرین
سماع گوش کنید
محمدی شیرین
خور آوا گوش کنید
شهرام ناظری
مویه بر مرگ لیلی گوش کنید
شهرام ناظری
چاه بیژن گوش کنید
شهرام ناظری
آرژنگ و رستم گوش کنید
شهرام ناظری
روستم گوش کنید
شهرام ناظری
مقام جلو شاهی گوش کنید
شهرام ناظری
فغان مجنون پژار گوش کنید
شهرام ناظری
علی گویم،علی جویم (اجرای 1339) گوش کنید
امیر حیاتی
سحری گوش کنید
امیر حیاتی
جلوشاهی گوش کنید
امیر حیاتی
ساروخانی گوش کنید
امیر حیاتی
خان امیری گوش کنید
امیر حیاتی
طرز گوش کنید
امیر حیاتی
سماع گوش کنید
امیر حیاتی
سملی سماع گوش کنید
امیر حیاتی
گله و دره گوش کنید
امیر حیاتی
سوار سوار گوش کنید
امیر حیاتی
بال وشان (سماع) گوش کنید
امیر حیاتی
جنگه را گوش کنید
امیر حیاتی
علی گویم،علی جویم (اجرای 1378) گوش کنید
امیر حیاتی
قه تار گوش کنید
علی اکبر مرادی
باریه گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته رز یاری گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی لاوه گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی چی وهشن یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
حق حق و هوهو گوش کنید
علی اکبر مرادی
سلطان دینه 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
هروا بوگه و هروا ده بی گوش کنید
علی اکبر مرادی
بیان و یاری گوش کنید
علی اکبر مرادی
لا و هی لاو گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه حه ری گوش کنید
علی اکبر مرادی
هوهو یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
علی علی هو گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی دوس گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
لامی لامی گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار داود گوش کنید
علی اکبر مرادی
علی علی گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی گیان هی گین گوش کنید
علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی دیار دیار گوش کنید
علی اکبر مرادی
ایمانم یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
ده سی وت وه له گوش کنید
علی اکبر مرادی
عالی گرزویش گوش کنید
علی اکبر مرادی
جم نیان دوسان اویانه گوش کنید
علی اکبر مرادی
سید محمد به ره و دیوانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
تاله سواران گوش کنید
علی اکبر مرادی
به لی ها گوش کنید
علی اکبر مرادی
رژیان دالاهو گوش کنید
علی اکبر مرادی
یاران جم نیان گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی شاه میو گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی بنیامین پیره گوش کنید
علی اکبر مرادی
سائیل ای سلئیل گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته نه میری گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 گوش کنید
علی اکبر مرادی
خاص به ژه نه گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه ر خیوی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پیشروی پردی ور گوش کنید
علی اکبر مرادی
خیاله مسه گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی ایمانم یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های هاها 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های هاها 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
سلطان دینه 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
خواجای خلامان گوش کنید
علی اکبر مرادی
چل تن چلانان 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
چِل تن چلانان 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
سی خاموشی گوش کنید
علی اکبر مرادی
داود نه کویره کوثر وردن تاو گوش کنید
علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی گیان هی گیان 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
حقن حقن گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه رته ز گوش کنید
علی اکبر مرادی
یاران و باطن گوش کنید
علی اکبر مرادی
عابدینه گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام غریبی گوش کنید
علی اکبر مرادی
دو واله گوش کنید
علی اکبر مرادی
ساروخانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
هجرانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
مجنونی گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته رز روسه م گوش کنید
علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
گل وه ده ره گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام الون گوش کنید
علی اکبر مرادی
گل و خاک گوش کنید
علی اکبر مرادی
فانی فانی ون گوش کنید
علی اکبر مرادی
سرآغاز، بر اساس مقام سه حه ری گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
رؤیای وصال گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
سماع مستانه گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
گلایه گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
وداع گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
جدایی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
صدای پای عشق گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
قطعه ی آوازی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
سرخوشی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژمان حدادی
محجوری گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز، سماع گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
روح الرواح گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
سیل اشک گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
قطار، مقام خاوکار گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
وداع آخر گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز دلربا گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
یار آسمانی گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
طلوع ماه گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
سماع خورشید گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
نسیم گندمزار گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
خورآوا (غروب) گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
شن و خرمن و شادی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
ابر در ابر گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
رویاهای کودکی گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
وداع آخر گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
به پیشواز بهار گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
سراوان گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
سرور گوش کنید
علی اکبر مرادی
پژهام اخواص
مست می خانت گوش کنید
خشایار کاکاوند
گوش شما گوش کنید
خشایار کاکاوند
دردانه گوش کنید
خشایار کاکاوند
بی قراری گوش کنید
خشایار کاکاوند
یاهو یا من هو گوش کنید
خشایار کاکاوند
تا به کجا گوش کنید
خشایار کاکاوند
پیش درآمد افسانه تنبور گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ افسانه دل گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آواز مکتب رندان گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ گلشن یار گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
تکنوازی بم تار گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ مستان گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
تکنوازی تنبور گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
آهنگ مغانه گوش کنید
بیژن کامکار
تهمورس پورناظری
کیخسرو پورناظری
پوکستان گوش کنید
پوریا پورناظری
پاک دیوانه گوش کنید
پوریا پورناظری
تکه بومی گوش کنید
پوریا پورناظری
رقص ابر گوش کنید
مهدی حسینی
پوریا پورناظری
باران گوش کنید
مهدی حسینی
پوریا پورناظری
زمزمه زمین گوش کنید
مهدی حسینی
پوریا پورناظری
زمین را آرام کنیم گوش کنید
مهدی حسینی
پوریا پورناظری
سیاح بحر تجرید گوش کنید
علی جابری
در سایه سار حیرت گوش کنید
علی جابری
سرخوش به کوی رندی گوش کنید
علی جابری
ای عشق همه بهانه از توست گوش کنید
علی جابری
از زبور تنهایی گوش کنید
علی جابری
گفتند فسانه ای و در خواب شدند گوش کنید
علی جابری
خان امیری گوش کنید
داود عزیزی
ساروخانی، سماع گوش کنید
داود عزیزی
ترز، مقام گوش کنید
داود عزیزی
قطعه ضربی در مقام سحری گوش کنید
داود عزیزی
بداهه در ماهور، مقام گلودر، گل و خار گوش کنید
داود عزیزی
جلوشاهی گوش کنید
داود عزیزی
سماع گوش کنید
داود عزیزی
سماع یاران (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
درد داران گوش کنید
سید مجتبی حسینی
ادامه قطعه ضربی سماع یاران و درد داران گوش کنید
سید مجتبی حسینی
و گل ماو (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
هانای هانای گوش کنید
سید مجتبی حسینی
سور سلطان (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
در ادامه مقام هانای هانای گوش کنید
سید مجتبی حسینی
جم راسان (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
یاری از نوع دوم گوش کنید
سید مجتبی حسینی
قطعه هو هو (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
در ادامه یاری از نوع دوم گوش کنید
سید مجتبی حسینی
مقام حقانی یاری گوش کنید
سید مجتبی حسینی
از نوع اول با آواز گوش کنید
سید مجتبی حسینی
حقا حقا و یار حقا گوش کنید
سید مجتبی حسینی
در ادامه یاری گوش کنید
سید مجتبی حسینی
آمان صد آمان (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
در ادامه یاری ۲ گوش کنید
سید مجتبی حسینی
فریاد رس (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
مقام حقانی داوودی گوش کنید
سید مجتبی حسینی
همراه با تنبور و آواز گوش کنید
سید مجتبی حسینی
شای کرمداران (ضربی) در ادامه مقام داوودی گوش کنید
سید مجتبی حسینی
لاله و رجا (ضربی) گوش کنید
سید مجتبی حسینی
در ادامه مقام داوودی گوش کنید
سید مجتبی حسینی
سرطرز گوش کنید
طاهر یارویسی
سارو خانی گوش کنید
طاهر یارویسی
غریبی گوش کنید
طاهر یارویسی
دواله گوش کنید
طاهر یارویسی
مجنونی گوش کنید
طاهر یارویسی
باریه گوش کنید
طاهر یارویسی
پاوه موری گوش کنید
طاهر یارویسی
الوناتی گوش کنید
طاهر یارویسی
طرز رستم گوش کنید
طاهر یارویسی
گل و دره گوش کنید
طاهر یارویسی
هجرانی گوش کنید
طاهر یارویسی
سحری گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
جلوشاهی گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
قطار (آوازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
بایه بایه گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (سازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
قطار (سازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
ساروخانی گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
سملی سماع گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (آوازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
سوار سوار گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
خان امیری گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
جنگه را گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
پیشواز گوش کنید
علیرضا قربانی
آن سو مرو گوش کنید
علیرضا قربانی
بر سماع گوش کنید
علیرضا قربانی
در کوی عشق گوش کنید
علیرضا قربانی
تکنوازی تنبور گوش کنید
علیرضا قربانی
آوازی برای تو گوش کنید
علیرضا قربانی
پیش درآمد برای تو گوش کنید
علیرضا قربانی
برای تو گوش کنید
علیرضا قربانی
تکنوازی تنبور گوش کنید
علیرضا قربانی
آواز عاشقی گوش کنید
علیرضا قربانی
تا عاشقی گوش کنید
علیرضا قربانی
تکنوازی تنبور گوش کنید
علیرضا قربانی
آواز این کیست گوش کنید
علیرضا قربانی
نیمه شبان گوش کنید
علیرضا قربانی
شبگرد گوش کنید
سهراب پورناظری
روبیک آروتزیان
کولی باد گوش کنید
سهراب پورناظری
روبیک آروتزیان
سحر خوانی گوش کنید
سهراب پورناظری
روبیک آروتزیان
رخس باد گوش کنید
سهراب پورناظری
روبیک آروتزیان