خسته ام از این کویر

خسته ام از این کویر

pooneh.z.t

لیست آهنگ ها

دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
مرغ سحر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد