سنتی

سنتی

محمدرودگرصفاری

لیست آهنگ ها

سماعی ثقیل راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم عود مرسله گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور بر روی ریتم اقصاق گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
دولاب راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح بصفات گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح حیر الافکار گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح اتانی زمانی گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح یا شادی الالحان گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
سماعی دارج غزل گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح الورد فی وجنتیه گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور مرسله گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موال لک یا زمان العجب گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
دور عشنا و شفنا گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تحمیله راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
سماعی ثقیل راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم عود مرسله گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور بر روی ریتم اقصاق گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
دولاب راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح بصفات گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح حیر الافکار گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح اتانی زمانی گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح یا شادی الالحان گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
سماعی دارج غزل گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موشح الورد فی وجنتیه گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور مرسله گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
موال لک یا زمان العجب گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
دور عشنا و شفنا گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تحمیله راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی