بی کلام

بی کلام

محمد رضا غفاری

لیست آهنگ ها

سماعی ثقیل راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور بر روی ریتم اقصاق گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
سماعی دارج غزل گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تقاسیم سنتور مرسله گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی
تحمیله راست گوش کنید
هیات یاسین
گروه سنت موسیقی عربی