کلاسیک ایرانی

کلاسیک ایرانی

Moshtaba

لیست آهنگ ها

آسمان گوش کنید
شهرام غلامی
سماع آسمان گوش کنید
شهرام غلامی
مثنوی بیات اصفهان گوش کنید
شهرام غلامی
چرخان (بیات راجه) گوش کنید
شهرام غلامی
رویای باران گوش کنید
شهرام غلامی
تاوان گوش کنید
شهرام غلامی
رقصان گوش کنید
شهرام غلامی
دیرینه دلخواه گوش کنید
شهرام غلامی