ره عشق

ره عشق

sa

لیست آهنگ ها

ره عشق گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی تنبور(اصفهان مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
نشان یار گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی نی (اصفهان مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
یارب گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (دشتی مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
بنمای رخ گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی نی (دشتی ) گوش کنید
فرشاد عباسی
با یار گفتیم گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (شور مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
بی من مرو گوش کنید
فرشاد عباسی