دیرینه دلخواه (عود)

دیرینه دلخواه (عود)

علیرضا

لیست آهنگ ها

آسمان گوش کنید
شهرام غلامی
سماع آسمان گوش کنید
شهرام غلامی
مثنوی بیات اصفهان گوش کنید
شهرام غلامی
چرخان (بیات راجه) گوش کنید
شهرام غلامی
رویای باران گوش کنید
شهرام غلامی
تاوان گوش کنید
شهرام غلامی
رقصان گوش کنید
شهرام غلامی
دیرینه دلخواه گوش کنید
شهرام غلامی