گزیده های امیر عظیمی

گزیده های امیر عظیمی

ع. س

لیست آهنگ ها

سیب هوس گوش کنید
امیر عظیمی
مترسک گوش کنید
امیر عظیمی
لیلی گوش کنید
امیر عظیمی
هوای تو گوش کنید
امیر عظیمی
روباه گوش کنید
امیر عظیمی
فیلم سیگار خواب گوش کنید
امیر عظیمی
شهر گوش کنید
امیر عظیمی
مسیر گوش کنید
امیر عظیمی
نیم دیگر گوش کنید
امیر عظیمی