صبر و قرارم 😢

صبر و قرارم 😢

~kⓞ$∆®~

لیست آهنگ ها

صبر و قرارم گوش کنید
فریدون آسرایی