قری و قوری

قری و قوری

قلی

لیست آهنگ ها

دوست دارم گوش کنید
امید حاجیلی
دوست دارم گوش کنید
امید حاجیلی
تردست گوش کنید
امید حاجیلی
مجنون گوش کنید
امید حاجیلی
پریزاد گوش کنید
امید حاجیلی
تردست گوش کنید
امید حاجیلی
باریکلا گوش کنید
امید حاجیلی
مجنون گوش کنید
امید حاجیلی
دلبر گوش کنید
امید حاجیلی