پرواز و ...

پرواز و ...

قلی

لیست آهنگ ها

خدا در روستای ماست گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
کودکی بودم دنبال خدا گوش کنید
پرواز همای
باز چه خورده ای بگو گوش کنید
پرواز همای
خدا را می شناسم گوش کنید
پرواز همای
نان و دندان گوش کنید
پرواز همای
آب طلب نکرده گوش کنید
پرواز همای
باز هوایی شدی گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تری گوش کنید
پرواز همای