کو

کو

بابک نیرومند

لیست آهنگ ها

گب ( گپ) گوش کنید
جلیل شعاع
گلی (گل) گوش کنید
جلیل شعاع
مهم نیست گوش کنید
جلیل شعاع
کو گوش کنید
جلیل شعاع
بادبادک گوش کنید
جلیل شعاع
کر (دختر) گوش کنید
جلیل شعاع
زاک (بچه) گوش کنید
جلیل شعاع
کوچ ر (پسرک) گوش کنید
جلیل شعاع
گ (می گوید) گوش کنید
جلیل شعاع