کمانچه

کمانچه

بهرام میقاتی

لیست آهنگ ها

تمرین 97 گوش کنید
ایمان ملکی
تمرین 100 گوش کنید
ایمان ملکی
سه گاه گوش کنید
درویش رضا منظمی
اصفهان گوش کنید
درویش رضا منظمی
راست پنجگاه گوش کنید
درویش رضا منظمی
رنگ (بیات ترک) گوش کنید
پیام جهانمانی
رنگ سه گاه گوش کنید
هابیل علی اف
انزلی (سه گاه) گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ شوشتری گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ شور گوش کنید
هابیل علی اف
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 17: پیش درآمد نوا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 8: پیش درآمد شور گوش کنید
هومن شمس
درس 290 - 6 گوش کنید
پریسا بدیعی
درس 299 گوش کنید
پریسا بدیعی
درس 300 گوش کنید
پریسا بدیعی
تک نوازی کمانچه گوش کنید
آرین رحمانیان
داریوش اسحاقی
ایریلیق گوش کنید
مونس شریف اف