خارجی

خارجی

hazhir

لیست آهنگ ها

Fleeting گوش کنید
Gustavo Santaolalla
All Gone (Seasons) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Evasion گوش کنید
Gustavo Santaolalla
All Gone (Partners) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Cause and Effect گوش کنید
Gustavo Santaolalla
All Gone (Reunion) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Stalking گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Left Behind (Together) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
The Capitol گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Head Rush گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Wandering گوش کنید
Gustavo Santaolalla
All Gone (Overcome) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Unstable گوش کنید
Gustavo Santaolalla
The Last of Us (Astray) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Answers گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Drawn In گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Apprehension گوش کنید
Gustavo Santaolalla
The Path (Vacant) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Convergence گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Shadows گوش کنید
Gustavo Santaolalla
No Mercy گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Fleeting (Affection) گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Extinction گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Consumed گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Left Behind گوش کنید
Gustavo Santaolalla