علی

علی

اشکان دهکردی

لیست آهنگ ها

مقدمه سه پا - مقام داکومه گوش کنید
رحیم سلیمانی
تصنیف حیدر آژان (محلی دهکردی) گوش کنید
رحیم سلیمانی
دشتستانی - آواز گوش کنید
رحیم سلیمانی
تصنیف عزیز گلمی (محلی دهکردی) گوش کنید
رحیم سلیمانی
مقام خسرو شیرین گوش کنید
رحیم سلیمانی
تصنیف عزیزم گوش کنید
رحیم سلیمانی
مقدمه سه پا - مقام داکومه گوش کنید
رحیم سلیمانی
قطعه بدون کلام سوار بازی گوش کنید
رحیم سلیمانی
مقام حیدر - دوبیتی دهکردی گوش کنید
رحیم سلیمانی
تصنیف ای دل دهکردی گوش کنید
رحیم سلیمانی
تصنیف داد دل دهکردی گوش کنید
رحیم سلیمانی