بیات ترک شهناز

بیات ترک شهناز

پیام

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مقدمه ی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
دوگاه، فرود (ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
جامه دران (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی جامه دران (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
فیلی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
شکسته (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ضربی شکسته (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی شکسته، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مثنوی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح