ناظری بر ما ناظری نشان داد مان آن ناظر در نظر ما بماند

ناظری بر ما ناظری نشان داد مان آن ناظر در نظر ما بماند

Adam hustler

لیست آهنگ ها

چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تک نوازی کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
آواز با کمانچه و تار گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تصنیف کشتی شکستگان گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
پیش در آمد گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تک نوازی تار و بربت گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
آواز با کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
مرشد مرادی 1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان