کمانچه

کمانچه

امین یارعلی

لیست آهنگ ها

هجران گوش کنید
هابیل علی اف
بیات شیراز گوش کنید
هابیل علی اف
قوبانین آق آلماسی گوش کنید
هابیل علی اف
گوشه هایی در بیات اصفهان گوش کنید
هابیل علی اف
قربانام او گوزلره گوش کنید
هابیل علی اف
گوشه هایی دیگر از بیات اصفهان گوش کنید
هابیل علی اف
قاشلاری کمان گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
دولان گل گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه گوش کنید
هابیل علی اف
آپاردی سل لرسارانی (سه گاه) گوش کنید
هابیل علی اف
دونباله سه گاه (مقام آذری) گوش کنید
هابیل علی اف
یانیخ کرم گوش کنید
هابیل علی اف
مرغ سحر گوش کنید
هابیل علی اف
قطعه ای ماهور گوش کنید
هابیل علی اف