سه رخ

سه رخ

ابراهیم بقایی

لیست آهنگ ها

مقدمه سه گاه گوش کنید
کیومرث پیرگلو
درآمد اول گوش کنید
کیومرث پیرگلو
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
کیومرث پیرگلو
درآمد دوم گوش کنید
کیومرث پیرگلو
زابل - سه مضراب زابل گوش کنید
کیومرث پیرگلو
دنباله زابل - چهارمضراب زابل گوش کنید
کیومرث پیرگلو
مویه - مخالف گوش کنید
کیومرث پیرگلو
سه مضراب مخالف گوش کنید
کیومرث پیرگلو
دنباله مخالف و فرود به هدی و پهلوی گوش کنید
کیومرث پیرگلو
بهار مست، سامانی، زنگ شتر گوش کنید
کیومرث پیرگلو