ویولن

ویولن

صاحب

لیست آهنگ ها

شماره ی 5: پیش درآمد افشاری گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 1: پیش درآمد دشتی گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 2: پیش درآمد دشتی گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 8: پیش درآمد شور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 8: پیش درآمد شور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 17: پیش درآمد نوا گوش کنید
هومن شمس
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه گوش کنید
هومن شمس
شور گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
دشتی گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
چهارگاه گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
ابوعطا گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک