همای مستان

همای مستان

mahdi z

لیست آهنگ ها

در شب گیسوان تو گوش کنید
پرواز همای
شبان آهسته میگریم گوش کنید
پرواز همای
غم کهنه گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تری گوش کنید
پرواز همای
زبان نگاه گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
قوی زیبا گوش کنید
پرواز همای
هی کج و راست می روی گوش کنید
پرواز همای
نان و دندان گوش کنید
پرواز همای