فرشید قدیمی

فرشید قدیمی

علیرضا امیری

لیست آهنگ ها

دیار مهربونی گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
داداشی گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
برنده گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
اومدم من گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
کوچولو گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
نبودی عاشق گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
نصیحت گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
جار گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
خاطره گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
دیار مهربونی گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
داداشی گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
برنده گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
اومدم من گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
کوچولو گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
نبودی عاشق گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
نصیحت گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
جار گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)
خاطره گوش کنید
جلال نصیری (فرشید)