پرواز همای

پرواز همای

قاسم

لیست آهنگ ها

خدا در روستای ماست گوش کنید
پرواز همای
کودکی بودم دنبال خدا گوش کنید
پرواز همای
خدا را می شناسم گوش کنید
پرواز همای
دیدگان تاک (اسرار ازل) گوش کنید
پرواز همای
هی کج و راست می روی گوش کنید
پرواز همای
غم مخوریم گوش کنید
پرواز همای
قوی زیبا گوش کنید
پرواز همای
پروانه گوش کنید
پرواز همای
بانوی رویاهای من گوش کنید
پرواز همای
گمنام گوش کنید
پرواز همای