واژهای سیمانی

واژهای سیمانی

شیرین ابراهیمی

لیست آهنگ ها

از دور...گفت و گوی محوی به گوش نمی رسد گوش کنید
لیلی علیزاده
این بار نزدیکت تر، تا یک حدود مشخص گوش کنید
لیلی علیزاده
رقص دود در کنار رادیویی خاموش گوش کنید
لیلی علیزاده
حالت تهوع بعد از آرامش گوش کنید
لیلی علیزاده
غروب سوخته با ساقه های علف گوش کنید
لیلی علیزاده