جاهد

جاهد

هادی ضیا

لیست آهنگ ها

دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته ام ازین کویر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد