جنون نو

جنون نو

مرتضی ابوالفتحی

لیست آهنگ ها

لا لی لو لا (نفس) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
مرثیه ی غبار (نفس) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
سرود تاب (نفس) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
پایان (نفس) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
رقص و مرثیه (نفس) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
دریا در یاد (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
نفس (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
از نفس افتاده (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
رقص (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
سرگشته (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
آزادی (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
اندوه (پاپ) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
مقدمه (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
اتاق (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
شک (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
میان هیچکس، گفت و گو (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
راه (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
گذشتن (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
بعد از تو (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
سایه ها (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
تنهایی و مرد (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
گریزگاه (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
تنهایی ام را تکرار کن (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
خشم (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
کسی نمی خواند (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
صید و صیاد (ماهی سیاه کوچولو) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست
بی فرجام (سایه های موازی) گوش کنید
مسعود سخاوت دوست