خودم

خودم

من

لیست آهنگ ها

خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه حجاز، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مقدمه ی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح