امو باند

امو باند

Rojin

لیست آهنگ ها

جاده خیس گوش کنید
امو بند
سخت بود گوش کنید
امو بند
احساس عجیب گوش کنید
امو بند
نموند و رفت گوش کنید
امو بند
هر جا که باشی گوش کنید
امو بند
شبت بخیر گوش کنید
امو بند
انقدر خوبی گوش کنید
امو بند
حال دل من گوش کنید
امو بند
عادت گوش کنید
امو بند
بیا برگرد گوش کنید
امو بند
شک گوش کنید
امو بند
آروم گوش کنید
امو بند
دوباره گوش کنید
امو بند