شعرها

شعرها

mh khosravi

لیست آهنگ ها

قصه ی مردی که لب نداشت گوش کنید
احمد شاملو
غرب چمن گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
چندین هزار امید بنی آدم گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
سرگذشت چمن گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
سیاه و سپید گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
سرای سرود گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
شبگرد گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
هنر گام زمان گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
دلی در آتش انتظار گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
هست ای ساقی گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
یگانه گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
غریبانه گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
رنج دیرینه گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
گنج گم شده گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
چشمه خارا گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
از این شب های ناباور گوش کنید
هوشنگ ابتهاج
ققنوس گوش کنید
احمد شاملو
داروک گوش کنید
احمد شاملو
داستانی نه تازه گوش کنید
احمد شاملو
تو را من چشم در راهم گوش کنید
احمد شاملو
اجاق سرد گوش کنید
احمد شاملو
مهتاب گوش کنید
احمد شاملو
برف گوش کنید
احمد شاملو
هست شب گوش کنید
احمد شاملو
آی آدمها گوش کنید
احمد شاملو
در شب سرد زمستانی گوش کنید
احمد شاملو
هنگام که گریه می دهد ساز گوش کنید
احمد شاملو
خروس می خواند گوش کنید
احمد شاملو
خنده ی سرد گوش کنید
احمد شاملو
در فروبند گوش کنید
احمد شاملو
تلخ گوش کنید
احمد شاملو
افسانه عشق گوش کنید
احمد شاملو
ری را گوش کنید
احمد شاملو
خانه ام ابری است گوش کنید
احمد شاملو
قایق گوش کنید
احمد شاملو
تو را دوست دارم 1 گوش کنید
فرهاد مهراد
خواب در بیداری گوش کنید
فرهاد مهراد
خیال خوشی گوش کنید
فرهاد مهراد
گنجشکک گوش کنید
فرهاد مهراد
نجوا گوش کنید
فرهاد مهراد
مرد تنها گوش کنید
فرهاد مهراد
Do't Let Me Be Misunderstood گوش کنید
فرهاد مهراد
کوچ بنفشه ها گوش کنید
فرهاد مهراد
Yesterday When I Was Young گوش کنید
فرهاد مهراد
Windmills of Your Mind گوش کنید
فرهاد مهراد
Unchain Melody گوش کنید
فرهاد مهراد
Yesterday گوش کنید
فرهاد مهراد
Hey! That Is No way to Say Goodbye گوش کنید
فرهاد مهراد
تو را دوست دارم 2 گوش کنید
فرهاد مهراد
جسم تهی گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
به لیندسی گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
دختر چوپان گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قطارها گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قوها بر باد سوارند گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
به جایی که بدان سفر نکردهام گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
اولین روز گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
مهمانی طولانی غمناک گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
ژوزه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سوگچامه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
باربارا گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی