ناصرعبدالهی

ناصرعبدالهی

زهراانواری

لیست آهنگ ها

دیوار حاشا (بی کلام) گوش کنید
ناصر عبدالهی
عشق قشمی گوش کنید
ناصر عبدالهی
راز مبهم گوش کنید
ناصر عبدالهی
پنجره گوش کنید
ناصر عبدالهی
رخصت گوش کنید
ناصر عبدالهی
دل عاشق گوش کنید
ناصر عبدالهی
قصه ماه و پلنگ گوش کنید
ناصر عبدالهی
هستی من گوش کنید
ناصر عبدالهی
دموی آلبوم گوش کنید
ناصر عبدالهی
رخصت (بی کلام) گوش کنید
ناصر عبدالهی