آهنگهای من

آهنگهای من

جمال صدرالدینی

لیست آهنگ ها

اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اعلام برنامه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف مرغ شباهنگ گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز افشاری گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
قرائی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی تصنیف میخانه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف میخانه(کوی می فروشان) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب دشتی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اعلام برنامه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف مرغ شباهنگ گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز افشاری گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
قرائی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی تصنیف میخانه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف میخانه(کوی می فروشان) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب دشتی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اعلام برنامه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف مرغ شباهنگ گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز افشاری گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
قرائی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی تصنیف میخانه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف میخانه(کوی می فروشان) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب دشتی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
ماه پیشونی گوش کنید
هوروش بند
باور نمی کنی گوش کنید
محمد معتمدی
دل های فروشی گوش کنید
محمد معتمدی
حالا که می روی گوش کنید
محمد معتمدی
نشانی (ساز و آواز ابوعطا) گوش کنید
محمد معتمدی
غم پنهان گوش کنید
محمد معتمدی
آفرینش گوش کنید
محمد معتمدی
کوچه ی انتظار (ساز و آواز نوا) گوش کنید
محمد معتمدی
کجایی گوش کنید
محمد معتمدی