شیداجاهد

شیداجاهد

مح

لیست آهنگ ها

چهره به چهره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته مشو گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
انتظار دل گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو چشم مست گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
بهار دلکش گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
مژگان سیه گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دل هوس سبزه و صحرا ندارد گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تک نوازی پیانو گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
مرغ سحر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
موسم گل گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
از تو پیامی شنیدم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من دیگه بچه نمی شم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تو را گم میکنم هر روز گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرزمین من گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته ام ازین کویر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ببار ای نم نم بارون گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد