تلفیقی

تلفیقی

علی رحیمی

لیست آهنگ ها

دروازه خورشید گوش کنید
گروه ایرا
آیینه گوش کنید
گروه ایرا
ابرو باد گوش کنید
گروه ایرا
کهربا گوش کنید
گروه ایرا
باغ های معلق گوش کنید
گروه ایرا
آنسوی دیوار گوش کنید
گروه ایرا
یاد گوش کنید
گروه ایرا
طبیعت گوش کنید
گروه ایرا
کودکی گوش کنید
گروه ایرا
واریاسیون هایی روی رقص محلی گوش کنید
مهران روحانی
امانوئل ملیک اصلانیان