علی علی

علی علی

raharaha

لیست آهنگ ها

دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
غم دوری گوش کنید
محمد اصفهانی
غم دوری گوش کنید
محمد اصفهانی
غافله عمر گوش کنید
محمود جهان
دلبستگی گوش کنید
آروین صاحب
دلبستگی گوش کنید
آروین صاحب
غم دوری گوش کنید
محمد اصفهانی
غافله عمر گوش کنید
محمود جهان