۱

۱

پیمان

لیست آهنگ ها

چهار مضراب بیات ترک به سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
اوج و چهارمضراب شور گوش کنید
سلمان سالک
مجید علیزاده
جویبار گوش کنید
ابوسعید مرضایی
فربد یداللهی
آواز 10 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
رنگ (سه گاه) گوش کنید
پیام جهانمانی