بیراه

بیراه

سیدمحمدعلی فاطمی نسب

لیست آهنگ ها

تلویح گوش کنید
نوید نقره زاد
بی آنکه با من حرفی بزند گوش کنید
نوید نقره زاد
دور باطل گوش کنید
نوید نقره زاد
هرگز چهره کسی را فراموش نمیکنم گوش کنید
نوید نقره زاد
آنسوی انتها گوش کنید
نوید نقره زاد
مغشوش گوش کنید
نوید نقره زاد
فریفته گوش کنید
نوید نقره زاد
بیراهه راه گوش کنید
نوید نقره زاد
تلواسه گوش کنید
نوید نقره زاد