عشق

عشق

romina zahiri

لیست آهنگ ها

دیشب . به سوی روشنایی گوش کنید
Chris deBurgh
بدرخش . قدرت گوش کنید
Chris deBurgh
ساحل کنمارا . قدرت گوش کنید
Chris deBurgh
جایی که می رویم . قدرت گوش کنید
Chris deBurgh
برای رزانا . به سوی روشنایی گوش کنید
Chris deBurgh
ای دلیران من . رو به بالا گوش کنید
Chris deBurgh
سرشت انسانی . به سوی روشنایی گوش کنید
Chris deBurgh
تردید سرنوشت ساز . به سوی روشنایی گوش کنید
Chris deBurgh
فقط یک حرف دیگر . رنگ های پرنده گوش کنید
Chris deBurgh
دل تاریکی . قدرت گوش کنید
Chris deBurgh
یک حرف . به سوی روشنایی گوش کنید
Chris deBurgh
در کنار من . قدرت گوش کنید
Chris deBurgh
دست های مهربان . رنگ های پرنده گوش کنید
Chris deBurgh