مولا

مولا

افشین

لیست آهنگ ها

خیال تو گوش کنید
داوود آزاد
خیال تو گوش کنید
داوود آزاد
خیال تو گوش کنید
داوود آزاد
اسرار تو گوش کنید
داوود آزاد
یاد تو گوش کنید
داوود آزاد
اقرار تو گوش کنید
داوود آزاد
مست تو گوش کنید
داوود آزاد
بیمار تو گوش کنید
داوود آزاد
هجر تو گوش کنید
داوود آزاد
رنگ تو گوش کنید
داوود آزاد
ساز تو گوش کنید
داوود آزاد
روی تو گوش کنید
داوود آزاد
همتای تو گوش کنید
داوود آزاد
لطف تو گوش کنید
داوود آزاد
وجد تو گوش کنید
داوود آزاد
همتای تو گوش کنید
داوود آزاد
هوالاول هوالاخر گوش کنید
داوود آزاد
هوالاول هوالاخر گوش کنید
داوود آزاد
من نه منم گوش کنید
داوود آزاد
معجزه گوش کنید
محمد اصفهانی
قسمتی از اپرای : شاه اسماعیل و کوراوغلی گوش کنید
داوود آزاد
کاندر غلطم گوش کنید
داوود آزاد
بی نشان گوش کنید
داوود آزاد
حق حق زنم هو هو کنم گوش کنید
داوود آزاد
هو مدد یا پیر مدد گوش کنید
داوود آزاد
هو مدد گوش کنید
داوود آزاد