مولا

مولا

افشین

لیست آهنگ ها

خیال تو گوش کنید
داود آزاد
خیال تو گوش کنید
داود آزاد
خیال تو گوش کنید
داود آزاد
اسرار تو گوش کنید
داود آزاد
یاد تو گوش کنید
داود آزاد
اقرار تو گوش کنید
داود آزاد
مست تو گوش کنید
داود آزاد
بیمار تو گوش کنید
داود آزاد
هجر تو گوش کنید
داود آزاد
رنگ تو گوش کنید
داود آزاد
ساز تو گوش کنید
داود آزاد
روی تو گوش کنید
داود آزاد
همتای تو گوش کنید
داود آزاد
لطف تو گوش کنید
داود آزاد
وجد تو گوش کنید
داود آزاد
همتای تو گوش کنید
داود آزاد
هوالاول هوالاخر گوش کنید
داود آزاد
هوالاول هوالاخر گوش کنید
داود آزاد
من نه منم گوش کنید
داود آزاد
معجزه گوش کنید
محمد اصفهانی
قسمتی از اپرای : شاه اسماعیل و کوراوغلی گوش کنید
داود آزاد
کاندر غلطم گوش کنید
داود آزاد
بی نشان گوش کنید
داود آزاد
حق حق زنم هو هو کنم گوش کنید
داود آزاد
هو مدد یا پیر مدد گوش کنید
داود آزاد
هو مدد گوش کنید
داود آزاد