ملک محمد مسعودی

ملک محمد مسعودی

ABBAS P

لیست آهنگ ها

آواز دشتی دیده تر گوش کنید
ملک محمد مسعودی
داده دل و گلمی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دنباله ی آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
پرده دل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
محلی یار مهربون گوش کنید
ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام گوش کنید
ملک محمد مسعودی