سنتی

سنتی

حسین حسین پور

لیست آهنگ ها

سمت دور سوی آه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
آواز نگاه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
چشم تو خواب می رود گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
در دل من گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
پروانه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
هیچستان گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
اتفاق گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
مرا با خاک می سنجی گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین