گوش کنم

گوش کنم

نوید مسجدی

لیست آهنگ ها

درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
نیشابورک،بوسیلک گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب نوا گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
ضربی نهفت،فرود گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
آواز نهفت،فرود گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
رنگ نوا گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری