سلیم

سلیم

شهرام جعفری

لیست آهنگ ها

منیم پناهیم امیدگاهیم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
هر بار این درو گوش کنید
ماکان بند