کلاسیک ۲

کلاسیک ۲

محمد صفری

لیست آهنگ ها

پاییز دوبار عاشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمستان نقره ای گوش کنید
فریبرز لاچینی
هزار برگ گوش کنید
فریبرز لاچینی
همیشه در رویای من گوش کنید
فریبرز لاچینی
سپیدار گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمزمه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
برف می بارد گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگهای نور گوش کنید
فریبرز لاچینی
تکه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
آسمان آبی گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز در قلب من گوش کنید
فریبرز لاچینی
از ته قلب صدایت می کنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
نشانه های باران گوش کنید
فریبرز لاچینی
برروی باد گوش کنید
فریبرز لاچینی
غروب پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
Bagatelle گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Fur Elise گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Moonlight Sonata 1st Movement گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Septet In Eflat Major , Op 20 گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Triple Concerto In C Major L گوش کنید
لودویگ فان بتهوون
Without You گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
Nothing Ganna Change My Love F گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
Dont Cry For Me Argentina گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
The Power Of Love گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
How Deep Is Your Love گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
I Am Not In Love گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
The Sound Of Silence گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
Moonlight Sonata گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
A Whisper Shade Of Pale گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
Rhapsody In Blue گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
Feelings گوش کنید
ریچارد کلایدرمن
No. 5 In C minor, BWV 1011: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Menuet III گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 1 G Major, BWN 1007: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Prelude گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Sarabande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Menuet III گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 2 D Minor, BWN 1008: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Prelude گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Allemande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Courante گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Sarbande گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Bourree III گوش کنید
یوهان سباستین باخ
No. 3 C Major, BWN 1009: Gigue گوش کنید
یوهان سباستین باخ