۹۹

۹۹

صدف محمودی

لیست آهنگ ها

دنیامو میدم گوش کنید
نیما صادقی
غصه رو بی خیالش گوش کنید
نیما صادقی
میشه گوش کنید
نیما صادقی
اما می خوامت گوش کنید
نیما صادقی
کدوممون عاشق تره گوش کنید
نیما صادقی
تو رفتی گوش کنید
نیما صادقی
خوشحالم گوش کنید
نیما صادقی
سفر کردی گوش کنید
نیما صادقی
تو که میخندی گوش کنید
نیما صادقی
ساز چشمات گوش کنید
نیما صادقی
آدم که عاشق میشه گوش کنید
نیما صادقی
اما می خوامت (نسخه پیانویی) گوش کنید
نیما صادقی