قدیمی

قدیمی

hesam nafei

لیست آهنگ ها

چهارمضراب سه گاه (زنگ شتر) گوش کنید
ابوالحسن صبا
سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب گوش کنید
جلیل شهناز