ارسلان

ارسلان

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

درآمد ابوعطا - نغمه - جمشیدی جنوب خراسان (حیرانی کرد) گوش کنید
ارسلان پالیزبان
7 ضربی - قطعه های سوارسوار و سحری برگرفته از مقامات بسیار کهن مناطق کرد نشین گوش کنید
ارسلان پالیزبان
حجاز و بسته نگار گوش کنید
ارسلان پالیزبان
قطعه ساروخانی برگرفته از مقام ساروخانی - دوضربی برگرفته از ریتم های حماسی کردی گوش کنید
ارسلان پالیزبان
گبری گوش کنید
ارسلان پالیزبان
چهارمضراب گوش کنید
ارسلان پالیزبان
چهار باغ گوش کنید
ارسلان پالیزبان
ملودی قدیمی کردی (سنندجی - مرحوم سید علی اصغر کردستانی) گوش کنید
ارسلان پالیزبان
ملودی قدیمی کردی (کرمانشاهی) گوش کنید
ارسلان پالیزبان
پیش درآمد - 7 ضربی، ملودی قدیمی کردی گوش کنید
ارسلان پالیزبان
درآمد اصفهان - جامه دران - بیات راجه گوش کنید
ارسلان پالیزبان
ملودی قدیمی کردی گوش کنید
ارسلان پالیزبان
دوضربی ساده - کردی (برگرفته از دو ضربیهای حماسی و شاد در مناطق اورمانات و کلهر کرمانشاه) گوش کنید
ارسلان پالیزبان
سوز و گداز گوش کنید
ارسلان پالیزبان
قطعه شیخ امیری برگرفته از مقام شیخ امیری کرد 7 ضربی برگرفته از ریتمهای کهن و عرفانی مناطق کرد نشین گوش کنید
ارسلان پالیزبان
عشاق گوش کنید
ارسلان پالیزبان
مثنوی اصفهان گوش کنید
ارسلان پالیزبان
ملودی زنگ شتر گوش کنید
ارسلان پالیزبان
ضربی - زنگ شتر و نوای کاروان گوش کنید
ارسلان پالیزبان