بسطامی

بسطامی

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

پیش درآمد بداهه گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب و آواز ابوعطا: فرود به اصفهان گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف خوشه چین گوش کنید
ایرج بسطامی
پیش درآمد گوش کنید
ایرج بسطامی
آواز شور: درآمد اول،درآمد دوم گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز دشتی گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب گوش کنید
ایرج بسطامی
شور دشت گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف الله مزار گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف مرغ شب گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف یار بیگانه نواز گوش کنید
ایرج بسطامی