فردریک شوپن

فردریک شوپن

mohsen ahmadi

لیست آهنگ ها

نکتورن 1 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 1 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 2 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 3 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 4 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 5 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 6 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 7 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 8 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 9 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 10 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 11 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 12 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 13 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 14 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 15 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 16 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 17 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 18 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 19 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 20 گوش کنید
فردریک شوپن
نکتورن 21 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 1 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 2 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 3 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 4 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 5 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 6 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 7 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 8 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 9 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 10 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 11 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 12 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 13 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 14 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 15 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 16 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 17 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 18 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 19 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 20 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 21 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 22 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 23 گوش کنید
فردریک شوپن
اتود 24 گوش کنید
فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .3 In B Major, Op 9 No. 3: Allegretto گوش کنید
فردریک شوپن
No .4 In F Major, Op 15 No. 1: Andante Cantabile گوش کنید
فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .6 In G Minor, Op 15 No. 3: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .7 In C Sharp Minor, Op 27 No. 1: Larghetto گوش کنید
فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .10 In A Flat Major, Op 32 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .11 in G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .12 in G Major, Op. 37 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .13 in C Minor, Op. 48 No. 1: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino گوش کنید
فردریک شوپن
No .15 in F Minor, Op. 55 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .16 in F Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto گوش کنید
فردریک شوپن
No .17 in B Major, Op. 62 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .18 in G Major, Op. 62 No. 2: Lento گوش کنید
فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante گوش کنید
فردریک شوپن
No .20 in C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione گوش کنید
فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post. گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 1 In F Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 2 In C Sharp minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 3 In E گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 6, No. 4 In E Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 2 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 3 In F Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 4 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 7, No. 5 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 2 In E Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 17, No. 4 In A Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 1 In G Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 2 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 3 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 24, No. 4 In B Flat Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 1 In C Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 2 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 3 In D Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 30, No. 4 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 1 In G Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 2 In D گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 3 In C گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 33, No. 4 In B Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 1 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 2 In E Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 3 In B گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 41, No. 4 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 1 In G گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 2 In A Flat گوش کنید
فردریک شوپن
Op. 50, No. 3 In C Sharp Minor گوش کنید
فردریک شوپن
Ouverture گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
W.A.Mozart گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Chiaro di luna گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
L'inverno گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Giochi Proibiti گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Aria Sulla Iv Corda گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
W.A.Mozart گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Ave Maria گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
La primavera گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Studio n°3 Opera 10 گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون
Il cardellino گوش کنید
فردریک شوپن
فرانتس شوبرت
آنونیمو
آنتونیو ویوالدی
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
لودویگ فان بتهوون